کاربر گرامي !  

کليه اطلاعات مربوط به تعرفه هاي حمل و نقل صرفا جهت اطلاع کاربران بوده و براي کسب اطلاعات بيشتر و دقيق تر با اداره کل بازرگاني و بازاريابي راه آهن جمهوري اسلامي تماس حاصل نماييد. 

 تعرفهCIS سياست تعرفه اي راه آهن جمهوري اسلامي ايران در خصوص حمل به / از  کشورهاي ( CIS  (Common Independent States  جامعه کشورهاي مستقل مشترک المنافع (شوروي سابق) مي باشد.

جهت مشاهده اطلاعات مربوط به تعرفه لطفا اطلاعات زير را تکميل نماييد :
نوع حمل : صادرات / واردات ترانزيت
سرخس : مبدا  مقصد 
مقصد :
نوع واگن :